Τω Αγνώστω Θεώ: Ο Απ. Παύλος στην Αθήνα

Τo 51 μΧ ο Αποστολος Παύλος φθάνει με πλοίο στο Παλαιό Φάληρο ερχόμενος από την Βέροια. Μέσω της σημερινής λεωφόρου Συγγρού φθάνει στο «κλεινόν άστυ». Στον δρόμο στο ύψος της εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων στη Νέα Σμύρνη αντίκρισε τον πρώτο βωμό που είχαν ιδρύσει οι Αθηναίοι με την επιγραφή «Τω αγνώστω Θεώ». Τέτοιους βωμούς είχε την ευκαιρία να συναντήσει σε πολλά σημεία της πόλης. Την ύπαρξή βωμών αναφέρουν σε κείμενα τους οι αρχαίοι συγγραφείς Φιλοστόργιος, Παυσανίας και Διογένης Λαέρτιος.
Οι κάτοικοι των Αθηνών είχαν πάντα πνευματικές αναζητήσεις. Κάτι που του έκανε ιδιαίτερα περίεργους να ακούσουν μια ομιλία για τη νέα θρησκεία του χριστιανισμού. Αυτό εξάλλου ήταν γνωστό και στον Απόστολο Παύλο λόγω της ελληνικής του μόρφωσης. Για τον ίδιο ήταν παράλογο η περίφημη για την σοφία της πόλη να μην μπορεί να ξεπεράσει την λατρεία των ειδώλων. Όταν τιμούσε ακόμα και αιγυπτιακές – ανατολικές θεότητες, όπως η Θεά Ρώμη με βωμό ανατολικά του Παρθενώνα. Με υπομονή συζητούσε καθημερινά με όσους συναντούσε στην συναγωγή και στην Αγορά. Εκεί συνάντησε και πολλούς επικούρειους και στωικούς φιλοσόφους. Ο λόγος του Απ. Παύλου εντυπωσίασε τους αθηναίους και θέλησαν να ακούσουν επισημότερα τη διδαχή του. Για αυτό τον προσκάλεσαν στο βήμα του λοφίσκου την Πνύκας, δυτικά της Ακρόπολης, να αναπτύξει την παράδοξη για αυτούς διδασκαλία του.
Μέσα σε ένα πλήθος από αρχαία σεβάσματα, μεταξύ Πνύκας Ακρόπολης και Αρείου Πάγου άρχισε τη δημηγορία του πλέκοντας το εγκώμιο των θεοσεβών Αθηναίων. Με την αποκάλυψη στην συνέχεια του λόγου του ότι ο Άγνωστος Θεός που τιμούν στους βωμούς της πόλης χωρίς να τον ξέρουν, δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό Θεό.
Με δεδομένο ότι το κήρυγμα παρακολουθούσε η ανώτερη διανόηση της πόλης, θέλησε να χρησιμοποιήσει ρήσεις αρχαίων φιλοσόφων για να ενισχύσει τα λεγόμενά του. Στο τέλος με παρρησία κάνει μνεία για ανάσταση νεκρών, κάτι ιδιαίτερα παράλογο για το ακροατήριο. Αυτό μετά την χλεύη και τη περιφρόνηση πολλών ακροατών οδηγεί στην διακοπή της ομιλίας του.
Ωστόσο, μια μικρή ομάδα Αθηναίων πίστεψε στα λόγια του Παύλου και αποτέλεσε τον πρώτον χριστιανικό πυρήνα στην Αθήνα. Ανάμεσά τους ο Αρεοπαγίτης Διονύσιος που αργότερα έγινε ο πρώτος επίσκοπος της πόλης.
Ο βράχος όπου κήρυξε ο Απόστολος Παύλος διασώζεται και σήμερα δίπλα από την Ακρόπολη. Ο δρόμος που οδηγεί στον Άρειο Πάγο έχει πάρει το όνομα του Αποστόλου Παύλου. Κάθε χρόνο την ημέρα της εορτής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (29 Ιουνίου) η Αρχιεπισκοπή Αθηνών έχει καθιερώσει να τελείται πανηγυρικός εσπερινός στον Άρειο Πάγο. Σε ανάμνηση της πρώτης εκκλησίας των Αθηνών που δημιουργήθηκε εκεί. Το απόσπασμα από τις πράξεις των Αποστόλων που περιγράφει την πορεία του Απ. Παύλου στην Αθήνα έχει χαραχθεί πάνω σε χάλκινη πλάκα που βρίσκεται στο λοφίσκο του Αρείου Πάγου.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ 
θεωροῦντι κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν.διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τοῖς 
σεβομένοις καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας. τινὲς δὲ καὶ τῶν 
Ἐπικουρείων καὶ Στωϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ, καί τινες ἔλεγον· Τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος 
οὗτος λέγειν; οἱ δέ· Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι· ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν 
εὐηγγελίζετο αὐτοῖς. ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρειον Πάγον ἤγαγον, λέγοντες· Δυνάμεθα γνῶναι 
τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή; ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν· 
βουλόμεθα οὖν γνῶναι τί ἂν θέλοι ταῦτα εἶναι. Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς
οὐδὲν ἕτερον εὐκαίρουν ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν καινότερον. Σταθεὶς δὲ ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ 
Ἀρείου Πάγου ἔφη· Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ· διερχόμενος 
γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο, Ἀγνώστῳ θεῷ. ὃν οὖν 
ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 
ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς Κύριος ὑπάρχων οὐκ ἐν 
χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος, αὐτὸς διδοὺς 
πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα· ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν 
τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν, ζητεῖν 
τὸν Κύριον εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καί γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα.
Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν, ὡς καί τινες τῶν καθ' ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν· τοῦ γὰρ 
καὶ γένος ἐσμέν. γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ Θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ, 
χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον. τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας 
ὑπεριδὼν ὁ Θεὸς τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν, διότι ἔστησεν ἡμέραν 
ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισε, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας 
αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν οἱ μὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ εἶπον· Ἀκουσόμεθά σου πάλιν 
περὶ τούτου. καί οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν. τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, 
ἐν οἷς καὶ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς.
Advertisements

Σχόλια

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s